‘‘

’’
Përshkrim i Aksionit


Në vazhdën e aktivitetit të vet të vazhdueshëm, Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë është duke vëzhguar dhe vlerësuar procesin zgjedhor për Zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të 25 qershorit 2017 në të gjitha nivelet e përgatitjes dhe realizimit të tij.


Gjatë ditës së zgjedhjeve dhe procesit të numërimit, KVV do të angazhojë rreth 1,600 vëzhgues, të cilët do të vëzhgojnë:


- procesin e votimit në 541 qendra votimi të përzgjedhura në mënyrë rastësore në të gjithë vendin;

- situatën e përgjithshme përreth qendrave të votimit, nëpërmjet 180 vëzhguesve të lëvizshëm;

- aktivitetin e Komisioneve Zonale të Administrimit Zgjedhor nëpërmjet 180 vëzhguesve;

- procesin e numërimit të votave deri në përfundim të tij.


541 qendrat e votimit që do të vëzhgohen gjatë ditës së zgjedhjeve janë përzgjedhur duke përdorur një kampion rastësor të shtresëzuar, përfaqësues. Kjo përzgjedhje mundëson që gjetjet nga vëzhguesit gjatë ditës së zgjedhjeve të përgjithësohen në nivel kombëtar.


Zgjedhjet 2017 – Të dhënatNJOFTIM

KONFERENCË NDËRKOMBËTARE

2-3 Shkurt 2017, Hotel Tirana International, Tiranë

 

Pavarësisht përmirësimeve të dukshme, demokracia shqiptare ende ka mungesa përsa i përket përfshirjes dhe pjesëmarrjes së qytetarëve në proceset vendimmarrëse, si dhe mekanizmave efektivë për të mundësuar llogaridhënien e përfaqësuesve të zgjedhur dhe zyrtarëve publikë. Shprehja e vullnetit demokratik shihet të ngushtohet vetëm tek proceset zgjedhore, në të cilat edhe mundësia për përzgjedhje efektive të platformave apo kandidaturave po pakësohet.

 

Për të diskutuar mbi këto çështje dhe nisur një debat publik mbi nevojën për të adresuar rregullimin e së drejtës së qytetarëve shqiptarë për të marrë pjesë plotësisht në proceset vendim-marrëse të vendit, KRIIK Albania, në bashkëpunim me Koalicionin e Vëzhguesve Vendorë (KVV) organizojnë Konferencën Ndërkombëtare “Ne Populli; Pjesëmarrja Qytetare dhe Demokracia e Drejtpërdrejtë”. Konferenca do të realizohet në datat 2-3 shkurt 2017, në Hotel Tirana International. Një mundësi për shkëmbyer mendimet mbi mënyrat se si mund të fuqizohen më shumë qytetarët shqiptarë, si një bashkërenditje e tërë aktorëve, si politikë ashtu edhe civilë.

 

Momenti i organizimit të Konferencës është një mundësi e mirë për adresimin e kësaj çështje madhore nga partitë politike që në fushatën zgjedhore për Zgjedhjet e 18 Qershorit 2017. Adresim i cili vlen të ndiqet më pas nga të mandatuarit e rinj, veçanërisht nga mazhoranca qeverisëse, në konkretizimin e formave direkte të demokracisë së drejtpërdrejtë, si edhe mekanizmave të tjerë ligjorë që synojnë të fuqizojnë vullnetin qytetar.

 

Konferenca Ndërkombëtare “Ne Populli; Pjesëmarrja Qytetare dhe Demokracia e Drejtpërdrejtë” bëhet e mundur falë mbështetjes financiare dhe kontributit të veçantë të Ambasadës së Zvicrës në Shqipëri, si dhe mbështetjes financiare të Ambasadës së Vendeve të Ulëta në Shqipëri dhe Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar në Shqipëri.


Për më tepër...

Buxheti i vitit 2015 të parashikojë fonde shtesë për përmbushjen e standardeve më të mira të zgjedhjeve të ardhshme vendore !
13/11/2014

D E K L A R A T Ë

 

Shkarko Deklaratën e Plotë në .pdf

Projektligji “Për buxhetin e vitit 2015” është duke u diskutuar këto ditë nga Komisioni Parlamentar për Ekonominë dhe Financat dhe është parashikuar të kalojë në parim në seancën plenare të ditës së Hënë datë 17 nëntor 2014.
 
Viti që vjen është një vit zgjedhor pasi në një nga dy të dielat e fundit të Qershorit do të mbahen Zgjedhjet e Reja Lokale, për zhvillimin e të cilave në Projekt Buxhetin e vitit 2015 është parashikuar vetëm një fond shtesë për KQZ-në prej 600 milionë lekësh.
 
Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë (KVV) ngre shqetësimin në lidhje me një detyrim thelbësor të parashikuar nga ligji zgjedhor mbi njoftimin me shkrim të të gjithë zgjedhësve.
Ky njoftim përmban renditjen e emrit të zgjedhësit në listat paraprake si dhe qendrën e votimit ku është parashikuar të votojë zgjedhësi. Njoftimi kundërfirmoset nga çdo zgjedhës personalisht ose nga një anëtar madhor i familjes së tij që gjendet në banesën e zgjedhësit.
Për këtë proces shumë të rëndësishëm Kodi Zgjedhor ngarkon Njësinë e Qeverisjes Vendore (NJQV) ku banon zgjedhësi, dhe Kryetari i NJQV-së raporton për përmbushjen e këtij detyrimi sipas udhëzimit të Ministrit të Brendshëm.
 
 
Ky proces thelbësor në sanksionimin e të drejtës së zgjedhësit për të votuar nuk është zbatuar asnjëherë sikundër parashikon ligji, për shkak edhe të mosparashikimit dhe mos shpërndarjes së fondit të posaçëm, të nevojshëm për përmbushjen e detyrimit që Kodi Zgjedhor ua ngarkon Njësive të Qeverisjes Vendore, prej Ministrisë së Punëve të Brendshme.
 
Koalicioni thekson se nisur nga sa parashikohet në Kodin Zgjedhor[1], procesi i njoftimit me shkrim të zgjedhësve bëhet brenda 60 ditësh dhe duhet të nisë jo më vonë se data 15 janar 2015 dhe të mbarojë jo më vonë se 16 marsi 2015, në varësi të datës se kur Presidenti i Republikës do të shpallë datën e zgjedhjeve.
 
 
Lidhur me këtë detyrim kushtetues e ligjor, Koalicioni i kërkon Ministrisë së Punëve të Brendshmë, Ministrisë së Financave dhe Komisionit Parlamentar për Ekonominë dhe Financat, të bëjnë parashikimin dhe miratimin e fondit të nevojshëm për realizimin e këtij procesi që përcakton drejtëpërsëdrejti standardet e ardhshme zgjedhore.
 
 
 
Për më tepër, sikundër është kërkuar edhe nëpërmjet deklaratës së 29 Korrikut[2] për marrjen e masave për pastrimin e Listës së Zgjedhësve prej rekordeve të dyshura si të dubluara, si dhe për saktësimin e adresave të rreth 350.000 zgjedhësve, KVV iu kërkon këtyre institucioneve parashikimin dhe miratimin e shpenzimeve të nevojshme për zgjidhjen serioze, cilësore dhe në një kohë sa më të shpejtë të problemeve të mësipërme, të cilat në kushtet e zgjedhjeve për 61 njësitë e reja vendore, kanë një peshë të konsiderueshme në përcaktimin jo vetëm të standardeve të zgjedhjeve, por edhe të rezultateve që do të dalin prej tyre.
 
Në përfundim, Koalicioni ngre shqetësimin edhe për mosparashikimin në projekt buxhetin e vitit 2015 të një fondi të veçantë për zbatimin e Teknologjive të Reja të Votimit dhe Numërimit në zgjedhjet e ardhshme, sikundër parashikohet nga Kodi Zgjedhor[3], gjë që bën akoma edhe më të domosdoshme gjetjen e menjëhershme të konsensusit dhe uljen e të gjithë faktorit politik për ndërmarrjen sa më parë të reformës zgjedhore dhe të të tjerave me rëndësi kushtetuese dhe jetike për vendin dhe qytetarët.

 

[1] Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë, Neni 10 “Caktimi i datës së zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore”; Neni 51 “Publikimi i ekstraktit  të përbërësve zgjedhorë”; Neni 52 “Njoftimi me shkrim i zgjedhësve”
[2] Deklaratë e Koalicionit të Vëzhguesve Vendorë “Qeverisja vendore e re, funksionale dhe përfaqësuese, kërkon kompromisin dhe bashkëpunimin e të gjithë aktorëve”, datë 19 Korrik 2014. Për më shumë tek: http://www.zgjedhje.al/index.php?idart=72&gj=sh .
[3] Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë Neni 21/1 pika 3 “Kompetencë e posaçme e KQZ-së”

Tiranë, më 13 Nëntor 2014!

NJOFTIM - Seri tryezash te Rrumbullaketa mbi Korrupsionin Zgjedhor dhe pjesemarrjen qytetare - 19-22 Dhjetor 2016!
16/12/2016

Zgjedhjet Parlamentare të 18 Qershorit 2017; sfidat dhe përgjergjësitë e aktorëve në kontekstin institucional-politik aktual dhe rreziku ndaj ecurisë së procesit !
07/12/2016

Ecuria e Zgjedhjeve të Pjesshme në Bashkinë Kolonjë dhe cënimi i pritshmërive të qeverisjes vendore !
16/11/2016

Prezumimi i rremë i pavarësisë së Institucionit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, si dështim i aspiratës së Reformës Zgjedhore të vitit 2012 !
02/11/2016

Aktivistë të Koalicionit të Vëzhguesve Vendorë vëzhgojnë Zgjedhjet Presidenciale të 30 Tetorit në Moldavi nëpërmjet Misionit Ndërkombëtar të Vëzhgimit - ENEMO !
28/10/2016


© Koalicioni i Vezhguesve Vendore