‘‘

’’
Monitorimi i procesit të Reformës Zgjedhore


Kuadri ligjor zgjedhor në Shqipëri në historikun e tij ka patur tre Kode Zgjedhore (2000, 2003 dhe 2008), në funksion të të cilëve janë ndërmarrë shtatë procese legjislative.
Procesi i reformimit legjislativ, i cili ka marrë jetë me ngritjen e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore në Dhjetor 2016, shënon të jetë i teti në këtë përvojë. Vlen të theksohet se këto procese legjislative janë karakterizuar nga debate të forta të tejzgjatura dhe me dakortësi të momentit të fundit pas dyerve të mbyllura.

Informacioni i sistematizuar në përmbajtje të kësaj faqe është në përpjekje për të realizuar një transparencë sa më të plotë përgjatë gjithë procesit legjislativ aktual, por edhe për ato të kryera më parë.
Transparenca e kryer këtu do të evidentojë dokumentat e paketave amenduese të paraqitura, publikimin ose jo të procesverbaleve të seancave, të dhëna për ecurinë e seancave, si dhe të dhëna rrethanore për procesin legjislativ. Në fund ky proces do të shoqërohet në vijueshmëri me përmbledhjet dhe qendrimet e Koalicionit të Vëzhguesve Vendorë.

Monitorimi i punës së Komisionit të Posaçëm Parlamentar të Reformës Zgjedhore, i fokusuar në pesë tematikat e sipërmendura, synon bërjen e transparencës dhe vlerësimit ndaj punës së Komisionit deri në konkludimin e amendimeve ligjore.
Nga ana tjetër ky monitorim ndërmerret edhe në nxitje të një procesi legjislativ sa më publik dhe gjithëpërfshirës në diskutime.

Aksioni i monitorimit të procesit të Reformës Zgjedhore është pjesë e projektit mbi “Adresimin e korrupsionit zgjedhor si një nga kërcënimet më të mëdha të zhvillimit të demokracisë si dhe nevoja për demokracinë direkte” të realizuar nga KRIIK në bashkëpunim me KVV dhe të mbështetur financiarisht nga Ambasada e Zvicrës në Tiranë dhe Ambasada e Mbretërisë së Vendeve të Ulta në Tiranë.

NJOFTIM - Seri tryezash te Rrumbullaketa mbi Korrupsionin Zgjedhor dhe pjesemarrjen qytetare - 19-22 Dhjetor 2016!
16/12/2016

N J O F T I M

 

Organizata KRIIK ALBANIA, në bashkëpunim me Koalicionin e Vëzhguesve Vendorë, prej ditës së hënë datë 19 Dhjetor, do të organizojë katër tryeza të rrumbullakëta me temë  “Korrupsioni zgjedhor si rrezik për Demokracinë shqiptare dhe roli i pjesëmarrjes qytetare”  në qytetet Shkodër, Vlorë, Durrës dhe Berat, respektivisht në datat 19, 20, 21 dhe 22 Dhjetor 2016.

 

Kjo nismë është pjesë e fushatës advokuese në adresim të korrupsionit zgjedhor dhe nxitjes së demokracisë së drejtëpërdrejtë, e organizuar nga KRIIK në bashkëpunim me Koalicionin e Vëzhguesve Vendorë (KVV), e cila është mbështetur financiarisht nga Ambasada e Zvicrës në Tiranë dhe Ambasada e Vendeve të Ulëta në Tiranë.

 

Qëllimi i fushatës është ngritja e shqetësimit për të gjitha format dhe shfaqjet e deformimit të vullnetit popullor në proceset zgjedhore, si dhe në periudhën midis tyre.  Gjithashtu, një nga objektivat kryesorë është sjellja në vëmendje dhe hapja e diskutimeve rreth proceseve me ndikim madhor në çështjet zgjedhore apo të demokracisë në përgjithësi, si reforma zgjedhore, financat e partive politike apo dekriminalizimi. Më konkretisht, rreth shkaqeve të dështimit të reformës zgjedhore, mungesës së kontrollit të financave të partive politike dhe mungesës së efikasitetit të procesit të dekriminalizimit.

 

Përgjatë tryezave do të bëhet prezantimi i elementëve kryesorë që përbëjnë korrupsionin zgjedhor dhe, përpos informimit mbi to, do të sillet një qasje më e plotë dhe e thellë e fenomenit të korrupsionit zgjedhor, veçanërisht për sa i përket çështjeve të administrimit zgjedhor, drejtësisë zgjedhore dhe financave të partive politike, duke evidentuar përgjatë çdo prezantimi apo diskutimi hapësirat dhe domosdoshmërinë për një rol proaktiv të të gjithë aktorëve të shoqërisë dhe vetë qytetarëve, si dhe diskutuar mbi mënyrat e përballjes së këtij fenomeni.

 

Programi i tryezave të rrumbullakëta do të jetë i ndarë në dy sesione kryesorë. Sesioni i parë do t’i kushtohet prezantimit teorik të fenomenit të korrupsionit zgjedhor, si dhe zhvillimeve institucionale dhe politike në muajt e fundit. Sesioni i dytë do t’i kushtohet diskutimeve me pjesëmarrësit rreth çështjeve të diskutuara në sesionin e parë, pasqyrimit në nivel lokal të fenomenit si dhe do të jepet hapësira për diskutime të tjera të lira të pjesëmarrësve rreth tematikës.

 

Diskutimet dhe shqetësimet e dala përgjatë tryezave të rrumbullakëta do t’i përcillen Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore si dhe aktorëve të rëndësishëm politikë e institucionalë, ose edhe Komisionit Parlamentar për Çështjet Ligjore. Këtij të fundit lidhur me amendime të tjera ligjore që mund të ndërmerren për përmirësimin e procesit të ardhshëm zgjedhor dhe adresimin konkretisht të problematikave që përbëjnë dhe ushqejnë fenomenin.

 

Të ftuar dhe pjesëmarës në këto tryeza të rrumbullakëta do të jenë përfaqësues të organizatave joqeveritare lokale, të partive politike, institucioneve përgjegjëse, të mediave lokale, si dhe të rinj, studentë, profesionistë apo persona të tjerë të interesuar në çështjet zgjedhore dhe të mirëfunksionimit të demokracisë.

 

Programin e Tryezave te Rrumbullakëta e gjeni më poshtë apo në formatin .pdf mund ta shkarkoni KËTU.


Tiranë, më 16 Dhjetor 2016!

Lexo të plotë
Zgjedhjet Parlamentare të 18 Qershorit 2017; sfidat dhe përgjergjësitë e aktorëve në kontekstin institucional-politik aktual dhe rreziku ndaj ecurisë së procesit !
07/12/2016

Ecuria e Zgjedhjeve të Pjesshme në Bashkinë Kolonjë dhe cënimi i pritshmërive të qeverisjes vendore !
16/11/2016

Prezumimi i rremë i pavarësisë së Institucionit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, si dështim i aspiratës së Reformës Zgjedhore të vitit 2012 !
02/11/2016

Aktivistë të Koalicionit të Vëzhguesve Vendorë vëzhgojnë Zgjedhjet Presidenciale të 30 Tetorit në Moldavi nëpërmjet Misionit Ndërkombëtar të Vëzhgimit - ENEMO !
28/10/2016

Nisja e menjëhershme e punës prej Komisionit Parlamentar, domosdoshmëri për mosdështimin e Procesit të Reformës Zgjedhore !
24/10/2016


© Koalicioni i Vezhguesve Vendore